Sportsko ribolovni klub BRODOSPLIT

STATUT SPORTSKO RIBOLOVNOG KLUBA "BRODOSPLIT" SPLIT

Na temelju članka 11. Zakona o udrugama (Narodne Novine br.88/01 i 11/02) te Zakona o sportu (Narodne Novine br.71/06,150/08,124/10,124/11,86/12,94/13), Osnivačka skupština Sportsko ribolovnog Kluba "BRODOSPLIT" Split na sjednici održanoj 12. prosinca 2013. godine, donijela je

 

 STATUT

 SPORTSKO RIBOLOVNOG KLUBA

"BRODOSPLIT"  SPLIT

I

OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom Sportsko ribolovni klub "Brodosplit" Split (u tekstu koji slijedi: Klub) regulira odredbe o nazivu, o sjedištu, o zastupanju; o ciljevima, te o djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o ostvarivanju javnosti rada Kluba, o članstvu i članarini; pravima i obvezama članova; o unutarnjem ustroju; o tijelima kluba, njihovom sastavu, ovlastima, načinu odlučivanja, uvjetima i načinu izbora i opoziva, trajanju mandata, te odgovornosti članova, imovini i raspolaganju s mogućom dobiti, načinu stjecanja imovine; prestanku postojanja, te postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja kluba.

 Članak 2.

Naziv Kluba je: Sportsko ribolovni klub "Brodosplit" Split

Skraćeni naziv Kluba je; SRK "Brodosplit"

Sjedište kluba je: U Splitu, Put Supavla 19

 Članak 3.

SRK "Brodosplit" je registrirano pri nadležnom Uredu državne uprave Splitsko-dalmatinske Županije. Klub je neprofitna pravna osoba, djeluje na području cijele Hrvatske.

  Članak 4.

Klub ima svoj zaštitni znak i pečat. Znak Kluba je ovalnog oblika. U gornjem dijelu znaka plavim slovima je tekst "Sportsko ribolovni  klub", u sredini je riba (orada) koja prolazi kroz šesterokut plave boje, u donjem dijelu znaka bijelim slovima na plavoj podlozi ispisan je tekst "Brodosplit". Pečat Kluba je okruglog promjera 30mm, s ispisanim tekstom uz rub pečata SPORTSKO RIBOLOVNI KLUB "BRODOSPLIT" SPLIT.

Klub ima i zastavu bijele boje, dimenzija 120x80 cm, sa znakom kluba u sredini.

Članak 5.

Klub zastupaju Predsjednik,Dopredsjednik i Tajnik Kluba.

Članak 6.

Klub djeluje na osnovu ovog Statuta, a u skladu s Ustavom, zakonima i ostalim propisima koji reguliraju djelovanje sportskih organizacija u Republici Hrvatskoj.

II

CILJEVI I DJELATNOSTI KLUBA

Članak 7.

Cilj Kluba je dobrovoljno udruživanje djelatnika "Brodosplit" d.d. i "DIV" Grupe u svrhu zaštite i promicanja osobnih zajedničkih interesa u oblasti sportskog ribolova na moru i rekreacije članova, a sve u interesu očuvanja i poboljšanja zdravlja svojih članova, te osmišljenog korištenja odmora i slobodnog vremena.

Klub se brine o zaštiti mora,podmorja i obale, morskih bio resursa, sudjeluje u zaštiti imovine.

  Članak 8.

U svrhu ostvarenja svojih ciljeva, Klub obavlja slijedeće djelatnosti:

- planiranje rada
- informiranje javnosti o radu Kluba
- organizacija domaćih i međunarodnih  natjecanja, susreta i sličnih priredbi u sportskom ribolovu, te sudjelovanje na istim
- suradnja sa drugim sportskim organizacijama u zemlji i inozemstvu, te uključivanje u rad Saveza za Sportski Ribolov Županije Splitsko-dalmatinske te Hrvatskog Sportskog Ribolovnog Saveza na moru,a sve u svrhu unaprjeđenja svoje djelatnosti
- osiguranje treninga redovnim članovima Kluba u svrhu njihovog osposobljavanja i pripremanja za službena natjecanja u sportskom ribolovu           
- čuvanje i zaštita ribljeg fonda,mora i priobalja
- rad na razvitku sportsko-rekreacijskih aktivnosti te podizanju ekološke svijesti članova Kluba i ostalih djelatnika "Brodosplit"d.d. i "DIV" Grupe sa svrhom očuvanja mora
- suradnja sa stručnim i znanstvenim institucijama radi uključivanja u ekološku zaštitu mora, morske flore i faune
- osiguranje financijskih i materijalnih sredstava za rad Kluba
- dodjeljivanje priznanja, nagrada i pohvala osobama za zasluge i posebne doprinose Klubu
- vodi brigu o čuvanju i zaštiti sredstava koje koristi

Članak 9.

Rad Kluba je javan. Javnost rada Kluba ostvaruje se na načine utvrđene ovim Statutom te:

- pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Kluba i značajnim događajima, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima, neposredno ili na drugi prikladni način
- putem sredstava javnog priopćavanja

III

ČLANSTVO U KLUBU

PRAVA I OBVEZE ČLANOVA

Članak 10.

Članom Kluba može postati svaka fizička i pravna osoba.

Članom Kluba se postaje upisom u registar članova koji vodi Tajnik Kluba. Redovnim članovima Kluba izdaje se članska iskaznica. Izgled, sadržaj i način izdavanja članske iskaznice utvrđuje Upravni odbor posebnom odlukom.

Članak 11.

Članstvo u Klubu je slobodno i dobrovoljno. Član Kluba može imati slijedeći status:

1. Redovni član

2. Mladi član

3. Podupirući član

4. Počasni član

Redovnim članom može postati svaki djelatnik "Brodosplit"d.d. i "DIV" Grupe ako prihvati Statut Kluba, prava i obveze koje iz njega proizlaze. Redovni član potpisivanjem pristupnice prihvaća uvjete, prava i obveze članstva u Klubu.

Mladi član kluba je svaka osoba mlađa od 18 godina života. Mladi član se postaje uz suglasnost jednog roditelja ili skrbnika.

Podupirući član Kluba može postati svaki državljanin Republike Hrvatske ili pravna osoba koja novčano ili materijalno pomogne  razvoj, napredak i ostvarivanje programskih zadataka Kluba, a nema prava i obveze redovnog člana.

Počasnim članom Kluba može biti proglašen svaki državljanin Republike Hrvatske koji je izuzetno zaslužan za djelovanje, razvitak i ostvarivanje ciljeva Kluba.

Počasnim članom Kluba postaje se odlukom skupštine na prijedlog Upravnog odbora, uz izdavanje posebne iskaznice. Počasni član Kluba dobiva status redovnog člana. Status počasnog člana ne može se izgubiti.

Članak 12.

Odluku o primanju ili neprimanju u članstvo donosi Upravni odbor na prvoj narednoj sjednici. Protiv odluke Upravnog odbora može se podnijeti žalba Skupštini Kluba u roku od 30 dana od primitka odluke. Odluka Skupštine je konačna.

Odluka o neprimanju u članstvo može se donijeti za osobu koja je svojim djelovanjem nanijela štetu interesima Kluba, te u drugim opravdanim slučajevima.

Članak 13.

Skupština Kluba odlučuje o godišnjem iznosu upisnine i članarine.

Članak 14.

Prava i obveze redovnih članova su:

- baviti se aktivnostima udruge
- sudjelovati u radu sa svrhom ostvarenja temeljnih djelatnosti Kluba
- birati i biti biran u sva tijela Kluba
- davati mišljenja i prijedloga o radu Kluba
- savjesno i aktivno obavljati dužnosti i zadataka koje su preuzeli bilo u tijelima Kluba, bilo u kojoj drugoj funkciji ili mjestu Kluba
- pravo na naknadu troškava za natjecanja na kojima zastupaju Klub(u skladu s odlukama upravnih tijela Kluba)

Prava i obveze svih članova Kluba:

- pridržavanje Statuta, ciljeva, pravilnika i drugih odredaba Kluba, te zalaganje za njihova ostvarenja
- čuvanje časti, dostojanstva i interesa Kluba
- redovito plaćanje članarine i članske obveze

Članak 15.

Članstvo Klubu prestaje:

- dragovoljnim istupom
- brisanjem iz registra članova, odlukom Upravnog odbora zbog neplaćanja članarine, neizvršavanjem svojih prava i dužnosti, te drugim povredama ovog Statuta
- isključenjem zbog nečasnih kriminalnih i društveno neprihvatljivih djela koje je utvrdilo nadležno tijelo

Odluku o isključenju člana donosi Stegovno povjerenstvo 15 (petnaest) dana od dana primitka potvrde o uručenoj opomeni za neplaćenu članarinu ili stegovnu mjeru.

Protiv ove odluke  može se podnijeti žalba Upravnom odboru u roku od 15 (petnaest) dana.

Upravni odbor mora donijeti odluku na žalbu u roku od 30 (trideset) dana.

Članak 16.

Klub se može udruživati u saveze udruga i u međunarodne udruge u svrhu ostvarenja ciljeva, razvoja i unapređenja svojih djelatnosti.

IV

TIJELA KLUBA

Članak 17.

Tijela Kluba su:

1. Skupština

2. Predsjednik

3. Dopredsjednik

4. Tajnik

5. Upravni odbor                     

6. Stegovno povjerenstvo

SKUPŠTINA KLUBA

Članak 18.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Klubom. Skupštinu sačinjavaju svi redovni članovi Kluba.

Članak 19.

Skupština može biti redovita-zasjeda barem jednom u tijeku kalendarske godine, izborna -svake četvrte godine, izvanredna-kada se ukaže potreba, a po odluci Predsjednika Kluba ili Upravnog odbora.

Predsjednik ili Upravni odbor su dužni sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 (jedna trećina) redovnih članova Kluba. U odluci o sazivanju Skupštine predlagatelji utvrđuju dnevni red sjednice, te datum i mjesto održavanja sjednice.

Ako Predsjednik ili Upravni odbor ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 30 dana od dana dostave zahtjeva, sazvati će je predlagatelji (odluka treba sadržavatiprijedlog dnevnog reda,mjesto i datum održavanja sjednice). Na izvanrednom zasjedanju Skupština odlučuje samo o onim pitanjima radi kojih je sazvana.

Članak 20.

Skupštini predsjedava Predsjednik Kluba, a u njegovoj odsutnosti Dopredsjednik. U slučaju odsutnosti Predsjednika i Dopredsjednika, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedati sjednicom.

O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi Kluba.

Skupština određuje zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika.

Članak 21.

Na sjednicu Skupštine pozivaju se svi članovi (redovni članovi Kluba) dostavom pisanih poziva najmanje 8 dana prije zasjedanja. Ukoliko Predsjednik ili osoba koja ga zamjenjuje ocjeni da bi slanje materijala svim članovima Kluba izazvalo povećanje troškova Kluba, obvezan je osigurati mogućnost uvida u materijale koji su podloga za odlučivanje i o tome u pozivu na sjednicu upoznati sve članove.

Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih redovnih članova, a odluke donosi natpolovićnom većinom glasova nazočnih članova.

Skupština Kluba donosi odluke 2/3 (dvotrećinskom) većinom glasova u slučaju kada se:

-donosi ili mijenja Statut
-bira ili razrješava Predsjednik, Dopredsjednik ili Tajnik Kluba
-bira ili razrješava članove Upravnog odbora ili Stegovnog povjerenstva

Članak 22.

Skupština Kluba: - utvrđuje politiku razvoja Kluba

- donosi i mijenja Statut Kluba
- raspravlja i odlučuje o izvješćima koje podnosi Predsjednik, Upravni odbor i druga tijela i povjerenstva Kluba, te o prijedlozima članova Skupštine
- bira i razrješuje dužnosti Predsjednika, Dopredsjednika, Tajnika Kluba, Upravni odbor i  Stegovno povjerenstvo
- daje smjernice za rad Kluba
- odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz Kluba
- donosi (na prijedlog Upravnog odbora) program rada, financijski plan i godišnji plan gospodarenja Kluba
- donosi odluku o visini upisnine, članarine i ribolovnih dozvola
- odlučuje o imovini Kluba
- odlučuje o prestanku rada Klub  
- imenuje pripomagajuće i počasne članove Kluba

PREDSJEDNIK

Članak 23.

Predsjednika Kluba bira Skupština Kluba na vrijeme od četiri godine s mogućnošću ponovnog biranja.

Predsjednik rukovodi radom Skupštine i Upravnim Odborom.

Članovi Skupštine predlažu kandidata za Predsjednika Kluba. Ako je predloženo više kandidata, sačinjava se lista po abecednom redu, a izabran je onaj kandidat koji je dobio najveći broj glasova.

Ako dva ili više predsjednička kandidata dobiju isti broj glasova, oni idu u drugi krug glasovanja.

Postupak se ponavlja dok se ne izabere Predsjednik s najviše glasova.

Kandidat za predsjednika Kluba mora biti član Kluba najmanje četiri godine.

Članak 24.

Predsjednik Kluba ima slijedeća prava i obveze:

- zastupa Klub kao ovlaštena osoba
- potpisuje ugovore i sporazume koje zaključi ili kojima pristupa Klub
- saziva i predsjedava sjednicama Skupštine Kluba i Upravnog odbora i potpisuje usvojene odluke, akte i pravilnike
- potpisuje sve materijalne i financijske dokumente
- usmjerava i usklađuje rad Skupštine i Upravnog odbora
- brine o izvršavanju odluka tijela Kluba i rukovodi radom Kluba između sjednica
- brine se o pravovremenom izvršavanju odluka, zaključaka, akata i pravilnika Skupštine i Upravnog odbora
- upravlja imovinom Kluba
- brine se o upoznavanju javnosti s radom Kluba
- nadzire materijalno i financijsko poslovanje Kluba
- obavlja druge poslove i zadatke utvrđene ovim Statutom, drugim aktima ili pravilnicima Kluba, ili odlukom njegovih tijela

Članak 25.

Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Skupštini i Upravnom odboru.

Predsjednik podnosi Skupštini Kluba godišnje izvješće o svom radu.

U slučaju odsutnosti ili sprječenosti Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje Dopredsjednik ili Tajnik.

DOPREDSJEDNIK

Članak 26.

Dopredsjednika Kluba bira Skupština Kluba (natpolovična većina glasova). Bira se na mandat od četiri godine, s mogućnošću ponovnog biranja. Za svoj rad odgovara Predsjedniku i Skupštini Kluba. U slučaju potrebe zamjenjuje Predsjednika Kluba.

Dopredsjednik Kluba ima ovlasti zastupati Klub.

TAJNIK

Članak 27.

Tajnik Kluba zadužen je za poslove administracije, evidencije, financijskog poslovanja, organiziranja sjednica Skupštine i Upravnog odbora. Tajnik Kluba vodi registar članova. Tajnika bira Skupština Kluba (natpolovična većina glasova) na mandat od četiri godine, s mogućnošću ponovnog biranja.

Tajnik Kluba ima ovlasti zastupati Klub.

UPRAVNI ODBOR

Članak 28.

Za obavljanje poslova utvrđenih ovim Statutom, Klub ima Upravni odbor. Upravni odbor ima pet članova. Predsjednik Kluba je po funkciji član i Predsjednik Upravnog odbora. Dopredsjednik Kluba i Tajnik Kluba su po funkciji članovi Upravnog odbora. Preostala dva člana bira Skupština Kluba. Kandidati za koje se izjasni nadpolovična većina prisutnih članova Društva izabrani su u Upravni odbor Kluba. Ako pojedini kandidat ne dobije potrebnu većinu glasova, Predsjednik je dužan predložiti novog kandidata. Članovi Upravnog odbora biraju se na mandat od četiri godine s mogućnošću ponovnog biranja.

Članak 29.

Upravni odbor u rješavanju svojih poslova i zadaća može osnovati stalna i povremena radna tijela ili za pojedine poslove i zadaće imenovati pojedinu stručnu osobu. Odlukom o osnivanju radnih tijela utvrđuje se sastav, zadaće, ovlaštenja, način rada i trajanje mandata članova tih tijela.

Članovi radnih tijela odgovorni su za svoj rad Predsjedniku i Upravnom odboru.

Članak 30.

Upravni odbor odgovoran je za svoj rad Skupštini Kluba.

Skupština Kluba može opozvati pojedinačnog člana Upravnog odbora i prije isteka njegovog mandata ako ocjeni da postupa protivno odredbama ovog Statuta odnosno ako ne provodi utvrđenu politiku ili ne izvršava odluke Skupštine i Upravnog odbora.

Skupština Kluba može opozvati cijeli Upravni odbor ako utvrdi da zbog neodgovornosti, neažuriranosti ili neznanja u pripremi akata ili pravilnika, u provedbi određenog programa rada Skupštine Kluba otežava rad  i djelovanje Skupštine Kluba odnosno onemogućava ostvarivanje utvrđene politike u području djelatnosti Kluba. Opoziv se odlućuje 2/3 (dvotrećinskom) većinom prisutnih članova.

Članak 31.

Upravni odbor obavlja slijedeće zadatke:

- obavlja program rada i financijski plan usvojen na Skupštini
- priprema sve sjednice Skupštine te priprema materijale za sjednice Skupštine
- odlučuje o prijemu novih članova u Klub
- donosi akte, pravilnike i druge uredbe u svezi s radom Kluba
- odlučuje o osnivanju svojih stručnih tijela, kao i o imenovanju i opozivu njihovih članova
- raspravlja i odlučuje o izvještajima i prijedlozima stručnih tijela
- odlučuje o sudjelovanju sportskih ekipa Kluba, sastavu i opremljenosti na natjecanjima
- odgovoran je za obveze prema drugim strukovnim organizacijama
- odlučuje o molbama i žalbama u prvom stupnjute o kaznama u drugom stupnju
- predlaže Skupštini  počasne članove Kluba
- podnosi Skupštini godišnje izvješće o svom radu

Članak 32.

Upravni odbor odlučuje o pitanjima iz svog djelokruga rada na sjednicama. Upravni odbor može pravovaljano odlučivati ako na sjednici prisustvuje više od polovice njegovih članova, a odluke donosi većinom glasova svih prisutnih članova Upravnog odbora.

Sjednica Upravnog odbora se mora održati najmanje jednom u dva mjeseca.

Članak 33.

Sjednice Upravnog odbora saziva i predsjedava im Predsjednik ili Dopredsjednik.

Članak 34.

STEGOVNO POVJERENSTVO

Članak 35.

Članovi Kluba odgovaraju za povredu svojih članskih dužnosti i obveza utvrđenih ovim Statutom ili drugim odlukama.

Stegovni postupak provodi Stegovno povjerenstvo sastavljeno od tri člana koje bira i opoziva Skupština. Mandat članova Stegovnog povjerenstva traje četiri godine s mogućnošću ponovnog biranja. Član Stegovnog povjerenstva može postati samo član Kluba koji je u članstvo uključen najmanje četiri godine.

Zahtjev za pokretanje stegovnog postupka može podnijeti Predsjednik, Upravni odbor ili najmanje 1/10 (jedna desetina) članova Skupšine. Stegovno povjerenstvo djeluje i odlučuje sukladno Pravilniku o stegovnoj odgovornosti članova Kluba, kojim se pobliže određuje postupak za pokretanje i utvrđivanje stegovnih mjera te ostala pitanja iz djelokruga rada Stegovnog povjerenstva. Odluke se donose većinom članova Stegovnog povjerenstva.

Članak 36.

Svaki član tijela Kluba može zatražiti svoje razrješenje prije isteka mandata na koji je izabran s tim da je dužan obavljati svoju dužnost do donošenja odluke o razrješenju.

 

V

IMOVINA I NAČIN STJECANJA IMOVINE

Članak 37.

Imovinu Kluba čine:

- novčana sredstva
- pokretne stvari
- nekretnine
- druga imovinska prava

Članak 38.

Klub stječe imovinu:

- od upisnine i članarine
- od dobrovoljnih priloga i darova
- od dotacija iz proračuna
- iz drugih izvora u skladu sa zakonom

 

Članak 39.

Financijsko i materijalno poslovanje Kluba organizira se i vodi u skladu s važećim zakonskim propisima o materijalno-financijskom poslovanju i drugim aktima Kluba.

Članak 40.

Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Predsjednik Kluba podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

 

VI

PRESTANAK POSTOJANJA KLUBA

Članak 41.

Klub prestaje postojati odlukom Skupštine i u slučajevima propisanim Zakonom. U slučaju prestanka postojanja Kluba, imovina Kluba nakon namirenja vjerovnika, troškova sudskog i drugih postupaka raspodijelit će se sukladno odluci Skupštine. Postupak likvidacije u slučaju prestanka postojanja provest će osobe ovlaštene za zastupanje.

VII

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 42.

Statut Kluba donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine Kluba nakon provedene rasprave.

Članak 43.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Kluba.

Tumačenje drugih akata Kluba daju osobe ovlaštene za zastupanje.

 

U Splitu, 12. prosinca 2013. godine

 

___________________

Predsjednik Kluba

Zlatko Ovanin

Sva prava pridržana © Brodosplit - 2008
Admin | Izrada: NETMedia